POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FIT MATKA WARIATKA

wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r.

I. Przetwarzanie danych osobowych w SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Niniejsza polityka prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO FIT MATKA WARIATKA (dalej: „Polityka prywatności Sklepu”) określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO FIT MATKA WARIATKA (dalej: „Sklep”), w szczególności w związku ze sprzedażą produktów oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta klienta, przechowywania danych, wysyłaniu newslettera.
 2. Na potrzeby Polityki prywatności Sklepu przyjęliśmy, że użytkownikiem jest osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jego funkcjonalności czy usług (dalej: „Użytkownik”).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (dalej: „Administrator”). Wyjaśniamy, że Fit Matka Wariatka określa sposób i cele wykorzystania zebranych o Użytkowniku danych osobowych, tak więc mówi się o niej jako o Administratorze.
 4. Informujemy również, że „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Zakres danych osobowych

1. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich funkcjonalności lub usług dostarczanych przez Sklep korzystasz.

2.  Jeśli składasz zamówienie, podajesz dane osobowe potrzebne do zamówienia (imię, nazwisko, opcjonalnie informacje o firmie, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail), w tym dane kontaktowe i do wysyłki, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w razie klienta będącego przedsiębiorcą lub w razie gdy klient będący konsumentem chce otrzymać fakturę VAT), a w razie wyboru opcji uszycia ubrań na miarę – również swoje wymiary.

3.  Jeśli rejestrujesz konto czy zapisujesz się do newslettera, potrzebujemy Twojego adresu-email.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku złożenia zamówienia Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia konta klienta, przechowywania danych. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 2. Przy złożeniu zamówienia w Sklepie przepisy prawa wymagają przetwarzania przez sprzedawcę Twoich danych osobowych, w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wysyłania newslettera od Fit Matka Wariatka zawierającego informacje handlowe Fit Matka Wariatka, w szczególności dotyczące oferty Fit Matka Wariatka, nowości, promocji, konkursów. Fit Matka Wariatka przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od Fit Matka Wariatka na podany adres e-mail informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania jest działanie niezbędne do wykonania umowy (umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter) z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 4. Przy prowadzeniu korespondencji i udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi na zadane pytania; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na rozwiązaniu sprawy czy udzieleniu odpowiedzi.
 5. W przypadku wniesienia przez Ciebie reklamacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu  rozpatrzenia reklamacji; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności Użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności w Sklepie.
 7. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy lub w celu spełnienia innych wymogów prawnych.
 2. W przypadku umowy sprzedaży, Twoje dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres realizacji umowy sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
 3. W przypadku świadczenia usług przez Administratora, Twoje dane przechowywane są przez okres świadczenia usług. W przypadku zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia usług, na warunkach określonych w regulaminie Sklepu, Twoje konto Użytkownika i wszystkie Twoje dane zostaną usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 4. W przypadku newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.
 5. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 6. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Administratora:

a) dostępu do Twoich danych osobowych;

b) uzyskania kopii danych;

c) sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne;

d) usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Fit Matka Wariatka; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

e) ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Fit Matka Wariatka sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fit Matka Wariatka, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) przeniesienia danych do innego administratora: w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową.

2. Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją oraz jeśli Twoje dane przetwarzane są w celach marketingowych, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. W przypadku przesyłania newslettera przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z wyrażaną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera i poza powyższymi uprawnieniami masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem jego wysyłania. Wycofanie zgody następuje poprzez wypisanie się z subskrypcji w szczególności za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

4.  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, chcesz skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy w dziale „Dane kontaktowe”.

5. Zazwyczaj nie pobieramy opłaty za korzystanie z praw. Jeśli żądanie będzie jednak jednoznacznie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne, zgodnie z prawem, możemy pobrać uzasadnioną opłatę bądź odmówić spełnienia żądania.

VI.  Charakter podawania danych osobowych

 1. Podczas składania zamówienia w Sklepie podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możesz być obowiązany do podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 2. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 3. W przypadku newslettera podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do wykonywania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter.
 4. W przypadku kontaktu czy złożenia reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć reklamację.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w związku ze sprzedażą produktów oraz świadczeniem usług, w tym odpowiedzialne za usługi płatnicze, informatyczne, finansowo-księgowe, prawne, a także zajmujące się dostawą produktów w związku z realizacją zamówienia.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

IX. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

X. Zasady bezpieczeństwa

1.Dostęp do Twoich danych osobowych mają upoważnione osoby i inne podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa.

2. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

XI. Zmiana Polityki prywatności Sklepu

 1. Polityka prywatności Sklepu jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Pytania dotyczące Polityki prywatności Sklepu możesz kierować na podane wyżej dane kontaktowe.

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI