REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Tanie kupowanie”

wersja obowiązująca od 24 czerwca 2021 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Tanie kupowanie” (dalej Promocja) przeprowadzanej w ramach sklepu internetowego FIT MATKA WARIATKA dostępnego pod adresem https://sklep.fitmatkawariatka.pl (dalej Sklep).
 2. Organizatorem Promocji jest Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Promocja trwa od 24 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 4. Promocja obejmuje wszystkie Produkty wskazane jako dostępne do zakupu w Sklepie z wyłączeniem kolczyków.
 5. W ramach Promocji każda osoba, która w okresie trwania Promocji (decyduje data złożenia Zamówienia) za pośrednictwem Sklepu:
  1. dokona jednorazowo (tj. w ramach jednego Zamówienia) zakupu dwóch Produktów objętych Promocją, jest uprawniona do nabycia z rabatem -10 % tańszego spośród tych dwóch Produktów,
  2. dokona jednorazowo (tj. w ramach jednego Zamówienia) zakupu trzech Produktów objętych Promocją, jest uprawniona do nabycia z rabatem -20 % najtańszego spośród tych trzech Produktów oraz z rabatem -10 % drugiego z kolei najtańszego Produktu.
 6. Rabaty naliczane są w następujący sposób:
  1. rabaty naliczane są automatycznie po dodaniu Produktów do koszyka,
  2. w razie zakupu dwóch Produktów – od ceny tańszego Produktu naliczony zostanie rabat w wysokości 10 %,
  3. w razie zakupu trzech Produktów – od ceny najtańszego Produktu naliczony zostanie rabat w wysokości 20 %, od ceny kolejno drugiego najtańszego Produktu naliczony zostanie rabat w wysokości 10 %,
  4. zakup więcej niż 3 Produktów powodować będzie naliczanie odpowiednio rabatów zgodnie z lit. b i c, tj. przykładowo:
   1. w razie zakupu 5 Produktów -> 2 najdroższe Produkty sprzedane będą w cenie regularnej, od ceny najtańszego Produktu naliczony zostanie rabat w wysokości -20 %, od ceny 2 pozostałych Produktów naliczony zostanie rabat -10 %,
   2. w razie zakupu 6 Produktów ->  2 najdroższe Produkty sprzedane będą w cenie regularnej, od ceny 2 najtańszych Produktów naliczony zostanie rabat w wysokości -20 %, od ceny pozostałych 2 Produktów naliczony zostanie rabat -10 %,
  5. w razie nabycia dwóch lub większej ilości Produktów w tej samej cenie, system losowo określi, od ceny którego z tych Produktów zostanie naliczony ewentualny rabat należny w związku z ich zakupem.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, wyprzedażami i kuponami. W okresie Promocji nie jest możliwym wykorzystanie kuponu zniżkowego za zapisanie się do Newslettera.
 8. Do Umowy sprzedaży Produktów zakupionych w ramach Promocji stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego Fit Matka Wariatka (dalej Regulamin), z zastrzeżeniem pkt 9.
 9. Promocja obowiązuje w stosunku do zakupionych w jej ramach Produktów pod (mającym moc wsteczną) warunkiem rozwiązującym polegającym na tym, że Kupujący skorzysta zgodnie z postanowieniami Regulaminu z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w Ustawie o prawach konsumenta tylko co do części zakupionych Produktów objętych danym Zamówieniem. Powyższe oznacza, iż w razie skorzystania z opisanego prawa odstąpienia Kupujący traci z mocą wsteczną (od daty zawarcia Umowy sprzedaży) uprawnienie do naliczonych w związku z Promocją rabatów – w całości lub w części, w zależności od ilości zwracanych Produktów i rodzaju naliczonych od nich rabatów (tj. nastąpi ponowne przeliczenie ceny Produktów z danego Zamówienia, z pominięciem zwracanych Produktów, przy uwzględnieniu zasad przyznawania rabatów zgodnie z warunkami Promocji).
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9, Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu (w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży) na rzecz Sprzedawcy różnicy pomiędzy ceną Produktów nieobjętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przeliczoną zgodnie z pkt 9 a ceną uiszczoną za te Produkty. Sprzedawca uprawniony będzie do potrącenia powyższej kwoty z kwotą podlegającą zwrotowi na rzecz Kupującego w związku ze złożonym przez niego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 11. Pkt 9 i 10 nie mają zastosowania w razie odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych danym Zamówieniem, jak też w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na innej podstawie prawnej.
 12. Reklamacje:
  1. Reklamację dotyczącą zasad i realizacji Promocji Kupujący może wnieść na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: reklamacje@fitmatkawariatka.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Kupującego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Kupujący domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.
  3. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  4. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
  5. Kupujący będący konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 13. Do kwestii  nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Fit Matka Wariatka oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 14. O ile nic innego nie wynika z niniejszego regulaminu, oznaczenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 15. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 16. Fit Matka Wariatka uprawniona jest do zmiany niniejszego regulaminu w okresie obowiązywania Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
  1. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w regulaminie,
  2. zmiany w zasadach Promocji,
  3. sprostowanie w regulaminie błędów i omyłek.
 17. Zmiana regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów sprzedaży, w których Zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany regulaminu.