REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO FIT MATKA WARIATKA

wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r.

Niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO FIT MATKA WARIATKA określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Sklepu, jak również zasady świadczenia przez Fit Matka Wariatka usług drogą elektroniczną powiązanych z prowadzeniem Sklepu (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§ 1
DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 1. Fit Matka Wariatka – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu i/lub na rzecz której świadczone są Usługi
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 5. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji
 6. Kupujący – Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 7. Newsletter – informacja w formie e-mail wysyłana przez Fit Matka Wariatka w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, zawierająca informacje handlowe Fit Matka Wariatka, w szczególności dotyczące oferty Fit Matka Wariatka, nowości, promocji, konkursów
 8. Polityka prywatności Sklepu – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące u Fit Matka Wariatka w zakresie Sklepu i świadczenia Usług
 9. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość mailowa wysyłana Kupującemu przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia, w której Sprzedawca potwierdza Zamówienie i przystąpienie do jego realizacji
 10. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie
 11. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta Klienta
 12. Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przechowywaniu danych Klienta podanych przy rejestracji Konta Klienta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, na serwerach dedykowanych Sprzedawcy
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego
 14. Regulamin – niniejszy regulamin
 15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.fitmatkawariatka.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 16. Sprzedawca – Fit Matka Wariatka
 17. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
 19. Umowy o świadczenie usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych, usługa Newsletter) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
 20. Usługi – łącznie usługa Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych i usługa Newsletter
 21. Usługodawca – Fit Matka Wariatka
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów

DANE KONTAKTOWE FIT MATKA WARIATKA:

§ 2
INFORMACJE O SKLEPIE,
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAGROŻENIA

 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów na terytorium Polski i Unii Europejskiej, tj. realizuje Zamówienia z miejscem dostawy na terenie Polski i Unii Europejskiej. Sprzedaż produktów do innych krajów jest możliwa wyłącznie po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 3. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  b) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  d) zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
  e) włączona usługa JavaScript.
 4. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 5. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu.
 6. Fit Matka Wariatka nie wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
 7. Klient powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.
 8. W związku z korzystaniem ze Sklepu Klient zobowiązany jest do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
  f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3
STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Kupujący. Kupujący będący osobą fizyczną uznany będzie za Przedsiębiorcę jeżeli przy składaniu Zamówienia podane zostaną dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności NIP, firma i adres prowadzonej działalności.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep jest Sprzedawca.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów. 
 4. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do dostarczenia Kupującemu zamówionych przez Kupującego Produktów i przeniesienia ich własności na Kupującego, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania Produktów.

§ 4
PRODUKTY I CENY

 1. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na opisaną w Sklepie właściwość danego Produktu.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN).
 3. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży i wycofywania Produktów ze Sklepu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienie przed dokonaniem wskazanych wyżej zmian.
 5. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego wybranego przez Kupującego, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 6. W przypadku Zamówienia Produktów, które mają zostać wysłane za granicę, wszelkie koszty z tym związane, w tym ewentualnie należne podatki, cła i inne opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ponosi Kupujący.

§ 5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia składane są za pomocą koszyka zamówień i składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu. Złożenie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia za pomocą koszyka zamówień możliwe jest zarówno bez rejestracji Konta Klienta, jak i – po dokonanej rejestracji i zalogowaniu, z wykorzystaniem Konta Klienta.
 3. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonywania rejestracji Konta Klienta. Wówczas przy składaniu Zamówienia Klient podaje dane potrzebne do wysyłki, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w razie Klienta będącego Przedsiębiorcą lub w razie gdy Klient będący Konsumentem chce otrzymać fakturę VAT), a w razie wyboru opcji uszycia ubrań na miarę – również swoje wymiary. W przypadku złożenia Zamówienia bez dokonywania rejestracji, dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia nie są zapamiętywane przez Sklep w celu wykorzystania przy kolejnych Zamówieniach, a Klient nie ma podglądu historii złożonych Zamówień.
 4. W przypadku Produktów będących ubraniami dostępna może być opcja podania swoich wymiarów celem zakupienia ubrań szytych na wymiary Kupującego.
 5. Płatność za zamówione Produkty następuje w formie przedpłaty 100%, z wykorzystaniem następujących metod płatności:
  • karta kredytowa lub debetowa (VISA, Mastercard, Maestro, American Express),
  • szybkie płatności Przelewy24.

   Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 6. Płatności dokonywane są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w stosunku do Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. Warunki realizacji tych usług oraz prawa i obowiązki Kupującego w związku z zawarciem umowy z takim podmiotem, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.
 7. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Kupujący może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z Potwierdzeniem Zamówienia Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line. 
 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 9. Niedokonanie płatności przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia uznane zostanie za rezygnację z Zamówienia i skutkować będzie jego anulowaniem, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
 10. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży zamówionych Produktów, zgodnie z treścią Regulaminu i przepisami prawa.
 11. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany mailem.
 12. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia bądź informację o braku możliwości jego realizacji (np. z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego obowiązków wskazanych w § 7 ust. 2). Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
 13. Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia oraz po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 14. Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub rachunek/paragon fiskalny, które  doręczane są Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami.

§ 6
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) co do zasady wynosi 10 dni, a w przypadku Produktów stanowiących ubrania szyte na wymiar Kupującego – co do zasady 14 dni i liczony jest od daty wpływu płatności na konto Sprzedawcy. W odniesieniu do danego Produktu przy jego opisie w Sklepie może zostać podany inny termin realizacji Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia podawany jest w dniach roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, tj. czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do zrealizowania dostawy liczonych od daty nadania przesyłki.
 3. Zamówienie na Produkty o różnym okresie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych okresów realizacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych Produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt przez kilku Kupujących), że zamówiony przez Klienta Produkt nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia, każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części. W razie dokonania przez Klienta płatności, kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie mu niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi (niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w § 12) przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego Zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres sklep@fitmatkawariatka.pl w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o częściowej niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

§ 7
DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej INPOST lub paczkomatów INPOST – w przypadku realizacji dostaw na terenie Polski,
  • firmy kurierskiej DPD – w przypadku realizacji dostaw poza granicami Polski.
 2. W przypadku, gdyby dostawa miała być zrealizowana do innych krajów niż wskazane w ust. 1, Kupujący w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem mailowo i ustalić szczegóły dostawy, a w szczególności czy realizacja Zamówienia będzie w ogóle możliwa.
 3. O ile Sprzedawca nie wskaże odmiennie na stronie Sklepu bądź przy składaniu danego Zamówienia, koszty dostawy Produktu do Kupującego ponosi Kupujący. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Kupującego zostaną każdorazowo wskazane w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.
 4. Aktualnie dostępne metody dostawy i ich koszty opisane są szczegółowo na stronie internetowej Sklepu w części DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI.
 5. Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu Zamówienia (w razie składania Zamówienia bez rejestracji Konta Klienta lub bez zalogowania się do Konta Klienta) bądź adres dostawy wskazany przy rejestracji Konta Klienta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji), o ile Kupujący przy składaniu danego Zamówienia nie poda innego adresu dostawy.
 6. W dniu wysłania Produktów do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera zewnętrzny stan przesyłki, w szczególności pod kątem ewentualnych jej uszkodzeń i ubytków. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu pocztą lub e-mailem do Sklepu.
 8. Jeżeli Klient stwierdzi po wydaniu przesyłki uszkodzenie lub ubytek przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu szkody wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia protokolarnego stanu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 9. Zaniechanie czynności opisanych w ust. 7 i 8 może skutkować zgodnie z przepisami prawa utratą prawa do dochodzenia od przewoźnika roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

§ 8
USŁUGA PROWADZENIA KONTA KLIENTA I PRZECHOWYWANIA DANYCH KLIENTA

 1. Fit Matka Wariatka świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów usługi powiązane ściśle z działaniem Sklepu i obsługą Zamówień, a mianowicie:
  a) usługę Prowadzenia Konta,
  b) usługę Przechowywania Danych
 2. Usługi wskazane w ust. 1 są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.
 3. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 4. Umowa o świadczenie powyższych usług zawarta zostaje pomiędzy Fit Matka Wariatka a Klientem z momentem rejestracji Konta Klienta.
 5. Usługi Prowadzenia Konta oraz Przechowywania Danych dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi w szczególności modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania Zamówień po zalogowaniu do Konta Klienta, jak też dającego dostęp do historii Zamówień złożonych w Sklepie. Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu danych wprowadzonych przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, na serwerze dedykowanym Fit Matka Wariatka.
 6. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zgłosić Fit Matka Wariatka żądanie usunięcia Konta Klienta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz powyższych usług (tj. dokonać wypowiedzenia umów) np. wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@fitmatkawariatka.pl. W takim przypadku Konto Klienta i wszystkie dane Klienta zostaną usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.  
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu mu dostępu do Konta Klienta.

§ 9
NEWSLETTER

 1. Fit Matka Wariatka może świadczyć na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu Klientom, na adres mailowy podany przy rejestracji Konta Klienta, wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe Fit Matka Wariatka, tj. informacje dotyczące Sklepu, Produktów i innych działań Fit Matka Wariatka, w szczególności oferowanych usług, konkursów, promocji, nowości.
 2. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Klient wyrażać będzie zgodę na jego otrzymywanie przy rejestracji Konta Klienta bądź będzie zapisywać się do Newslettera poprzez kliknięcie ikony dostępnej w Sklepie bądź w Koncie Klienta.
 3. Zapisanie się do Newslettera (wyrażenie zgody na jego otrzymywanie) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Klientowi przez Fit Matka Wariatka na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Klienta informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., jak również z wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 § 1  ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.– w zakresie objętym Newsletterem wskazanym w ust. 1, co Klient potwierdzi przy zapisywaniu się do Newslettera.
 4. Klient otrzyma niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Klienta potwierdzenie zapisania się do Newslettera. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji w szczególności za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 7. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.

§ 10
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG, ZAGROŻENIA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:
  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  b) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  d) zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
  e) włączona usługa JavaScript.
 2. Korzystanie przez Klienta z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Fit Matka Wariatka nie wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści Usług.
 4. Fit Matka Wariatka nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Klienta do Systemów Teleinformatycznych Fit Matka Wariatka. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Fit Matka Wariatka może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Klienta do świadczonych usług. W takim przypadku Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
 5. Fit Matka Wariatka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z Usług.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Fit Matka Wariatka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Klienta korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Klient miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Fit Matka Wariatka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do Systemu Teleinformatycznego Fit Matka Wariatka.

§ 11
REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 1. Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna i dobrowolna i nie jest konieczna dla korzystania ze Sklepu.
 2. Procedura rejestracji Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym podania adresu mailowego Klienta oraz hasła.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Klienta, Fit Matka Wariatka tworzy Konto Klienta. Następnie Fit Matka Wariatka przesyła do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji Konta Klienta. Z momentem aktywacji konta Klienta rejestracja zostaje zakończona.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umowy sprzedaży oraz Umów o świadczenie usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów przysługuje:
  a) Klientowi będącemu Konsumentem oraz
  b) Klientowi będącemu Przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni liczonych:
  a) w przypadku Umowy sprzedaży – od dnia dostarczenia Klientowi zamówionych  Produktów,
  b) w przypadku Umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia tych umów.
 3. Po upływie terminów, o którym mowa w ust. 2, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 4. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a co za tym idzie, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Kupującemu jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży (zamówionym Produktem) jest ubranie wykonane – zgodnie ze złożonym Zamówieniem, na wymiar Kupującego.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w razie chęci rozwiązania Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu będącego ubraniem wykonanym na wymiar Kupującego, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, który indywidualnie rozważy możliwość przyjęcia zwrotu Produktu i zwrotu uiszczonej przez Kupującego ceny sprzedaży.
 6. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Klient składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Gminna 44a, 05-506 Lesznowola lub mailowo na adres: sklep@fitmatkawariatka.pl.
 7. Składając oświadczenie Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 8. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Klient w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy zakupionych Produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Produktów należy dokonać na adres: ul. Gminna 44a, 05-506 Lesznowola.
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Kupujący proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych Produktów, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi – na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 12. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem ust. 13), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Umowy sprzedaży, Fit Matka Wariatka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która  pozostaje w związku przyczynowym z Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy sprzedaży (tj. w szczególności w razie gdy zamówienie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których dotyczy odstąpienie byłby taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, koszty dostawy nie będą zwracane).

§ 13
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Fit Matka Wariatka dokłada ponadto wszelkich starań w celu prawidłowego realizowania Umów o świadczenie usług. Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wadliwych Produktów (na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego) oraz za nienależyte wykonywanie Usług.
 2. Klient może wnieść reklamację:
  a) na piśmie na adres: ul. Gminna 44a, 05-506 Lesznowola lub
  b) mailowo na adres: reklamacje@fitmatkawariatka.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Klient domaga się w związku ze złożeniem reklamacji, a nadto – w przypadku reklamacji Usług, adres mailowy na który zarejestrowane zostało Konto Klienta, a w przypadku reklamacji Produktów – datę Zamówienia oraz określenie reklamowanych Produktów.
 4. Fit Matka Wariatka rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi:
  a) w terminie do 14 dni w przypadku reklamacji Produktów,
  b) w terminie do 30 dni w przypadku reklamacji Usług, o ile krótszy termin nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany przez Sprzedawcę adres. 
 7. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
 8. Klient będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 14
GWARANCJA

Sprzedawca co do zasady nie udziela gwarancji na Produkty. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na te Produkty, do których zostanie dołączona karta gwarancyjna, a informacja w tym przedmiocie podana zostanie przy opisie Produktu.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia i treści udostępnione w Sklepie podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

§ 16
DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Fit Matka Wariatka zostały uregulowane w Polityce prywatności Sklepu.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adresem korespondencyjnym Klienta we wszystkich sprawach związanych z zawartą z Fit Matka Wariatka Umową sprzedaży i/lub Umowami o świadczenie usług jest adres korespondencyjny oraz mailowy podany przy rejestracji Konta Klienta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji) lub wskazany przy składaniu danego Zamówienia.
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Prawem właściwym dla Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie usług jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
  a) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 5. Fit Matka Wariatka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
  a) zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  b) zmiany w funkcjonowaniu Sklepu,
  c) sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
 6. Klient, który posiada już zawartą z Fit Matka Wariatka Umowę o świadczenie usług, zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy podany przy rejestracji Konta Klienta. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów sprzedaży, w których Zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 7. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy  o świadczenie usług (żądania usunięcia Konta Klienta) na zasadach opisanych w § 8 ust. 6.
 8. Do Umów o świadczenie usług zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 9. Do Umów sprzedaży, w których Zamówienia złożone zostały po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

Załącznik nr 1

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POBIERZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY