Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umowy sprzedaży oraz Umów o świadczenie usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów przysługuje:
  a) Klientowi będącemu Konsumentem oraz
  b) Klientowi będącemu Przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni liczonych:
  a) w przypadku Umowy sprzedaży – od dnia dostarczenia Klientowi zamówionych  Produktów,
  b) w przypadku Umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia tych umów.
 3. Po upływie terminów, o którym mowa w ust. 2, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 4. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a co za tym idzie, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Kupującemu jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży (zamówionym Produktem) jest ubranie wykonane – zgodnie ze złożonym Zamówieniem, na wymiar Kupującego.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w razie chęci rozwiązania Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu będącego ubraniem wykonanym na wymiar Kupującego, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, który indywidualnie rozważy możliwość przyjęcia zwrotu Produktu i zwrotu uiszczonej przez Kupującego ceny sprzedaży.
 6. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Klient składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Gminna 44a, 05-506 Lesznowola lub mailowo na adres: sklep@fitmatkawariatka.pl.
 7. Składając oświadczenie Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 8. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Klient w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy zakupionych Produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Produktów należy dokonać na adres: ul. Gminna 44a, 05-506 Lesznowola.
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Kupujący proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych Produktów, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi – na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 12. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem ust. 13), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Umowy sprzedaży, Fit Matka Wariatka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która  pozostaje w związku przyczynowym z Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy sprzedaży (tj. w szczególności w razie gdy zamówienie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których dotyczy odstąpienie byłby taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, koszty dostawy nie będą zwracane).

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Fit Matka Wariatka dokłada ponadto wszelkich starań w celu prawidłowego realizowania Umów o świadczenie usług. Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wadliwych Produktów (na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego) oraz za nienależyte wykonywanie Usług.
 2. Klient może wnieść reklamację:
  a) na piśmie na adres: ul. Gminna 44a, 05-506 Lesznowola lub
  b) mailowo na adres: reklamacje@fitmatkawariatka.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Klient domaga się w związku ze złożeniem reklamacji, a nadto – w przypadku reklamacji Usług, adres mailowy na który zarejestrowane zostało Konto Klienta, a w przypadku reklamacji Produktów – datę Zamówienia oraz określenie reklamowanych Produktów.
 4. Fit Matka Wariatka rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi:
  a) w terminie do 14 dni w przypadku reklamacji Produktów,
  b) w terminie do 30 dni w przypadku reklamacji Usług, o ile krótszy termin nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany przez Sprzedawcę adres. 
 7. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
 8. Klient będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Załącznik nr 1

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU